TLAČ 18 :


ZÁKON O ZMIERNENÍ NIEKTORÝCH NÁSLEDKOV ODCHODU ČLENOV IRŠ Z MATKY VŠETKÝCH VAJDÓNOV MD-ŠTÚDIA 1 V MLYNSKEJ DOLINE ( ďalej zákon )


Hlava XXII. – Smútočné oznámenie ( ďalej len So )


§ 1

            čl.1.: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že Matka všetkých vajdónov  - Vajdón IRŠ MD-1 ŠD Ľ.Štúra Osmolovova 36 843 25 Bratislava                      kl.2168 už nie je medzi nami. Skonala po dlhej ťažkej agónií v prítmí spíkerne, hneď vedľa socialistického slona, 

                     so štúdiovými papučami na nohách.

            čl.2.: Česť jej pamiatke


Hlava I. - Úvodné ustanovenia ( ďalej len Uu )


§ 1
            čl.1.: IRŠ je inštitúcia
                        čl.2.: IRŠ je masová inštitúcia
                                   čl.3.: IRŠ je masová nepolitická inštitúcia
                                               čl.4.: IRŠ je masová nepolitická nenáboženská inštitúcia
                                                           čl.5.: IRŠ je SUPER
§ 2
            čl.1.: IRŠ je inštitúcia
                        čl.2.: IRŠ je masová inštitúcia
                                   čl.3.: IRŠ je masová nepolitická inštitúcia
                                               čl.4.: IRŠ je masová nepolitická nenáboženská inštitúcia
                                                           čl.5.: Sme proste JEDNIČKA


Hlava II. - Telo zákona ( ďalej mäso )


§ 3 - Členstvo v IRŠ MD
            čl.1.: Členstvo v IRŠ MD vzniká zaradením do databázy IRŠ MD-1 na základe ľubovôle zaraďovateľa (ľov)
            čl.2.: Členstvo v IRŠ zaniká vymazaním zo všetkých databáz na základe živelných pohrôm, boja proti lustráciám, alebo na základe ľubovôle 

                    zaraďovateľa (ľov)
            čl.3.: Zaraďovateľom do databázy môže byť každý člen IRŠ.

            čl.4.: Databáza je aktualizovaná Ústavom pamäti štúdia

§ 3,14 – Ústav pamäti štúdia (ďalej len ÚPŠ)

            čl.1.: ÚPŠ sídli na http://irs.md1.sk, príp. http://www.md1.sk

            čl.2.: ÚPŠ zhromažďuje historické a iné dokumenty, súvisiace s IRŠ

            čl.3.: člen IRŠ je povinný poskytnúť Ústavu pamäti štúdia historické a iné dokumenty, súvisiace s IRŠ, ktoré v ústave nenájde, ale doma áno

§ 4 - Druhy členstva v IRŠ MD
            čl.1.: Členstvo v IRŠ sme rozoznávali recentné a fosílne

            čl.2.: Členom IRŠ možno priznať hodnosť Stará Hrdzavá Pažba ( ďalej len SHP ).

            čl.3.: Pažby to na seba vedia.
            čl.4.: Jeden člen má titul Zlatý kľúčik

            čl.5.: Titul Zlatý kľúčik je putovný a jeho držiteľom je organizátor najbližšej stretávky.

§ 5 - Organizačné zásady
            čl.1.: Členovia IRŠ postupne zaľudňujú celú planétu a priľahlé vesmíry, vrátane umelo vytvorených objektov na ľubovoľnej obežnej dráhe
            čl.2.: Na základe § 5 čl.1. je priestor rozdelený na famílie
            čl.3:  Família je základnou bunkou IRŠ, ktorú spravuje jeden alebo viac Otýcov

            čl.4.: Família je svätá (ateisti majú výnimku), krvná pomsta dovolená len po opakovanom teste na HIV

            čl.5.: Člen IRŠ môže byť členom viacerých famílií zároveň ( ak sa cíti, stíha a baví ho to)

§ 6 – Otýc (ďalej OT.)
           
čl.1.: Každý člen IRŠ má právo byť OT.
            čl.2.: Povinnosti OT.:

                        - poznať členov svojej famílie, aj keby ho zobudili o polnoci

                        - neprezrádzať mailové adresy členov famílie  nepriateľskej sieti a ich mená daňovému úradu a orgánom činným v trestnom konaní

                        - tešiť sa na stretávku, aktívne na ňu pozývať členov svojej famílie a raz za čas stretávku zorganizovať

                        - poskytnúť Ústavu pamäti štúdia historické a iné dokumenty, súvisiace s IRŠ, zozbierané od členov svojej famílie
            čl.3.: Práva OT.:
                        - držať hubu, krok a čo príde pod ruku
                        - rozširovať svoju famíliu po celej planéte a jej okolí

                        - miešať členov famílií medzi sebou na pokrvnej báze ( pozor však na čl.13 )

                        - infiltrovať zákonodarné orgány členmi svojej famílie
                        - hovoriť po taliansky ako i ironicky mlčať
§ 7 - Stretnutia IRŠ
            čl.1.: Stretnutia prvého druhu (ďalej len SPD) sa nazývajú stretávkami a realizujú sa raz ročne

            čl.2.: Nikde nie je napísané (v tomto zákone už tobôž nie ), že počas jedného roka sa nemôže uskutočniť viacero stretávok

            čl.3.: SPD organizuje vždy iná família súc poverená, súc titulom Zlatý kľúčik poctená
            čl.4.: SPD sa skladajú z poznávania Slovenska a krajín EÚ jej priľahlých a im priľahlých

§ 8 – Z histórie IRŠ
            čl.1.: SDD sa realizovali 1x za 5 rokov na území Matky všetkých Vajdónov na počesť založenia IRŠ 21.8.69
            čl.2.: viď Hlava XXII. § 1 čl.1, česť jej pamiatke

            čl.3.: SDD organizovali recentní členovia IRŠ na základe ukecania tesne postrecentnými fosílnymi členmi IRŠ
            čl.4.: SDD sa skladalo zo spomienok a diskotéky

            čl.5.: História IRŠ je k nahliadnutiu v Ústave pamäti štúdia

§ 10 – Vitaj späť

            čl.  9.: Stretnutia tretieho druhu (ďalej len STD) sú záležitosťou sci-fi
            čl.10.: Stretnutia štvrtého druhu (ďalej len SŠD) sú stretnutím dvoch členov IRŠ, ktorého následkom je dieťa IRŠ

            čl.10 1/3.: Člen IRŠ má právo sa v rámci systematického zaľudňovania planéty a okolia stretnúť i s nečlenom IRŠ, čím ho zaradí medzi členov IRŠ           (§ 3 čl.3), výsledok ich snaženia sa  automaticky zaraďuje medzi deti IRŠ, ak nie je výnimkami určené inak

            čl.10 2/3.: Deťom IRŠ možno priznať hodnosť Mladá Ligotavá Pažba ( ďalej len MLP ).

            čl.10 3/3.: Mladá Ligotavá Pažba za súčasných podmienok usporiadania sveta (veď viete, Hlava XXII) nikdy nedosiahne hodnosť Stará Hrdzavá Pažba, môže však na tento fakt v duchu i nahlas nadávať (v uzavretých priestoroch do 39 dB, na otvorených priestranstvách neobmedzene).

            čl.10 4/3.: Aj MLP to na seba vedia


            čl.11.: O deti IRŠ je na stretnutí IRŠ postarané
            čl.12.: Deti IRŠ môžu mať dakedy spolu deti tzv. vnúča IRŠ

 

čl.13.: Koniec sveta nastane :

 

         ak sa vnúča IRŠ stane šéfom recentného IRŠ MD-1, sídliaceho v Matke všetkých vajdónov ( veď preto  Hlava XXII )     

 


Hlava III. - Záverečné ustanovenia


§ 8 - Platnosť
            čl.1.: Týmto zákonom sa nič nezriaďuje ani neruší
            čl.2.: Zákon je, bol a bude vždy platný
§ 9 - Doplnky
            čl.1.: Zákon možno dopĺňať a interpretovať, ako kto chce
            čl.2.: Na zdravie